Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie przyjmowani są uczniowie:

 • szkół podstawowych klas IV – VIII w wieku 10-18 lat,
 • posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • będący w normie intelektualnej i zdrowotnej (psychicznej i fizycznej),
 • mający uregulowaną sytuację w zakresie opieki prawnej.

Pierwszym etapem rekrutacji jest przesłanie lub dostarczenie do Ośrodka kompletu dokumentów:

 • wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do Ośrodka -> pobierz wniosek
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • opinia wychowawcy lub pedagoga szkoły,
 • opinia psychologa/psychiatry – jeśli została wydana,
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • akt urodzenia,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa z dzieckiem i rodzicem/prawnym opiekunem, przeprowadzona na terenie Ośrodka, mająca na celu rozpoznanie problemów oraz możliwości udzielenia odpowiedniej pomocy.

Na podstawie zebranej dokumentacji oraz po przeprowadzonej rozmowie, Zespół Rekrutacyjny, w skład którego wchodzą:

 • Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie,
 • Dyrektor Specjalnej Szkoły Podstawowej w Stargardzie,
 • pedagog, psycholog, terapeuta

rozpatruje zgłoszenie zwracając szczególną uwagę na ciężar problemu oraz możliwości udzielenia adekwatnej pomocy.

Rekrutacja odbywa się przez cały rok.