Najczęściej zdawane pytania

Jeśli potrzebujesz pomocy, poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań do pracowników MOS w Stargardzie.

Rodzice zobowiązani są do uiszczania następujących opłat:
– wyprawka szkolna – płatna w kwocie 200 zł na każdy semestr nauki; w ramach wyprawki zakupywane są zeszyty, przybory szkolne, przybory i materiały na zajęcia dodatkowe;
– opłata za wyżywienie – płatna do 10 dnia każdego miesiąca w kwocie 350 zł.
Rodzice/opiekunowie prawni mogą ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kwota i warunki ubezpieczenia są podawane we wrześniu.

Opłat można dokonywać rachunek bankowy Stowarzyszenia ING Banku Śląskim 08 1050 1559 1000 0090 3209 7199 lub gotówką w sekretariacie Ośrodka.

Tak, jeśli rodzic/opiekun prawny podpisze odpowiednią zgodę.

Tak, lecz po wcześniejszym umówieniu się, by nie zakłócać procesu socjoterapeutycznego.

Nie. Rodzice/opiekunowie prawni we własnym zakresie organizują i umawiają wizyty na badania i konsultacje lekarskie. O terminie wizyt należy powiadomić Wychowawcę grupy lub pozostawić taką informację w sekretariacie Ośrodka. Dziecko otrzymuje przepustkę i pod opieką rodzica/opiekuna prawnego udaje się do specjalisty.

Nie. Rodzic/opiekun prawny podpisuje odpowiednią zgodę na udzielenie dziecku niezbędnej pomocy na terenie Ośrodka oraz poza nim. Zgoda ta, pozwala Wychowawcy, Pedagogowi lub innemu opiekunowi udać się z dzieckiem do lekarza pierwszego kontaktu (w przypadku gorączki itp.) lub na Szpitalny Oddział Ratunkowy (w przypadku poważniejszej kontuzji, np. na lekcji wychowania fizycznego). O wyjeździe do lekarza rodzice/opiekunowie prawni są powiadamiani i mogą przyjechać do wskazanej przychodni lub szpitala. Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia mu funkcjonowanie na terenie Ośrodka rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest go odebrać do domu/placówki.

Tak. Dzieci mogą mieć telefon lub tablet, nie mogą natomiast przywozić laptopów. Wszystkie urządzenia elektroniczne zostają przekazane Wychowawcy i złożone w depozycie (podobnie portfele i dokumenty).

Tak, są one w depozycie i stanowią przywilej, o którym decyduje Wychowawca. Nie jest wskazane, aby dziecko przywoziło do Ośrodka nadmierne ilości słodyczy (informujemy także, że słodycze konsumujemy tylko do godziny 17.00).

Można dać dziecku kieszonkowe, ale w symbolicznej kwocie, maksymalnie 10-20 zł. Zdarzają się wyjścia do sklepu lub do kina, dobrze jest gdy dziecko dysponuje niewielka kwotą.

Nie. Zakaz ten dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych i pracowników Ośrodka.

W przypadku ucieczki wychowanka, o tym fakcie powiadamiani są rodzice/opiekunowie prawni oraz Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie. Po odnalezieniu dziecka przez służby lub rodzica/opiekuna prawnego dziecko dowożone jest do Ośrodka. Otrzymuje naganę Wychowawcy i Dyrektora Ośrodka oraz zostaje pozbawione wszelkich przywilejów. Ucieczka powoduje „wyzerowanie” dziecka z całego dnia, co znacząco wpływa na ocenę z zachowania i zmniejsza szanse na wyjazd na weekend do domu. W szczególnych wypadkach dziecko może zostać zawieszone w prawach wychowanka i ucznia.

Nie. Wyjścia do sklepu, skateparku, różnych instytucji kulturalnych (kino, muzeum) odbywają się pod opieką Wychowawcy. Samodzielne i niezgłoszone opuszczenie Ośrodka traktowane jest jako ucieczka.

Bezpośredni kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka mają: Wychowawca klasy, dwoje Wychowawców grupy, Pedagog, Psycholog, Dyrektor szkoły, Wicedyrektor Ośrodka.

Klasy liczą maksymalnie 16 osób, grup wychowawcze po 12 osób.