ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

§1.

 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z funkcjonującą Szkołą Podstawową Specjalną w Stargardzie zwany dalej Ośrodkiem jest niepubliczną placówką oświatową.
 2. Ośrodek prowadzi działalność edukacyjno-terapeutyczną dla chłopców i dziewcząt w formie pracy ciągłej, całodobowej jako placówka nieferyjna.
 3. Ośrodek może używać nazwy skróconej: „MOS Stargard”.
 4. Organem Prowadzącym Ośrodek jest Stargardzkie Stowarzyszenie JEDNAK MOŻNA z siedzibą w 73-110 Stargard ul. Gdyńska 8.
 5. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty

§2

 1. Ośrodek mieści się w Stargardzie przy ul. Gdyńskiej 8, 73-110 Stargard.
 2. W skład Ośrodka wchodzi ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna, mieszcząca się w Stargardzie przy ul. Gdyńskiej 8 przeznaczona dla młodzieży w normie intelektualnej i fizycznej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zwaną dalej Szkołą Podstawową przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie.
 3. Przepisy prawa wewnętrznego związane z organizacją pracy Ośrodka, prowadzoną działalnością wychowawczą i edukacyjną obowiązują także w Szkole, chyba że przepisy szczegółowe określają inaczej.
 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stargardzie, ul. Gdyńska 8, 73-110 Stargard tel. +48 506 51 20, fax +48 91 506 51 21, REGON 368054249
 5. W nazwie Szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pomija się określenie „Specjalna”.
 6. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie ul. Gdyńska 8, 73-110 Stargard tel. +48 506 51 20, fax +48 91 506 51 21, REGON 368052670
 7. Szkoła używa pieczęci metalowych okrągłych: dużej i małej, zawierających pośrodku godło państwowe i napis o treści: Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie.

ROZDZIAŁ II – Cele i zadania Ośrodka

ROZDZIAŁ III – Organ prowadzący Ośrodek

ROZDZIAŁ IV – Organy Ośrodka i ich kompetencje

ROZDZIAŁ V – Organizacja pracy Ośrodka

ROZDZIAŁ VI – Wychowawcy, nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka

ROZDZIAŁ VII – Wychowankowie/Uczniowie Ośrodka

ROZDZIAŁ VIII – Rodzice /prawni opiekunowie

ROZDZIAŁ IX – Organizacja działań w zakresie wolontariatu

ROZDZIAŁ X – Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

ROZDZIAŁ XI – Wewnątrzszkolny system oceniania

ROZDZIAŁ XII – Sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność Ośrodka

ROZDZIAŁ XIII – Procedury likwidacji Ośrodka

ROZDZIAŁ XIV – Postanowienia końcowe