Procedura umieszczenia dziecka

Co zrobić, by dziecko stało się wychowankiem Ośrodka?

Rekrutacja

Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie przyjmowana jest młodzież na wniosek rodzica i posiadająca aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W tym celu wymagane są również dokumenty dotychczasowych działań wobec dziecka
i rodziny, jeśli były już jakiekolwiek podejmowane, czyli:

 • wyniki przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych, 
 • ostatnie świadectwo szkolne, 
 • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokumentacja medyczna (karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o aktualnej sytuacji zdrowotnej), 
 • wszelkie informacje o funkcjonowaniu szkolnym dziecka (opinia pedagoga lub wychowawcy klasy).

Na podstawie zebranej dokumentacji oraz po uprzedniej rozmowie przeprowadzonej z rodzicem/rodzicami i dzieckiem, określeniem warunków współpracy, Zespół Rekrutacyjny, w skład którego wchodzą:

 • Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie,
 • Dyrektor Specjalnej Szkoły Podstawowej w Stargardzie,
 • kierownik do spraw wychowawczych,
 • pedagog,
 • psycholog,
 • terapeuta,

rozpatruje zgłoszenie zwracając szczególną uwagę na ciężar problemu oraz możliwości udzielenia adekwatnej pomocy. 

Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie przyjmowani są uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII, będący
w normie intelektualnej i zdrowotnej (psychicznej i fizycznej), mający uregulowaną sytuację w zakresie opieki prawnej,
nie skazani wyrokiem sądu oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie sądowe.

Do Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zapraszamy uczniów klas 4, 5, 6, 7 i 8,
w wieku między 10. a 18. rokiem życia, posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rekrutacja odbywa się przez cały rok.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na: zaburzenia zachowania lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • Podanie rodzica/opiekuna prawnego z prośbą o przyjęcie,
 • Skierowanie ze Starostwa Powiatowego,
 • Opinia pedagoga szkolnego i wychowawcy,
 • Opinia z RODK- jeśli została wydana,
 • Opinia psychiatryczna – jeśli została wydana.

Do dalszego procesu rekrutacji i przyjęcia:

 • Odpis skrócony aktu urodzenia - oryginał lub kopia poświadczona,
 • Poświadczenie zameldowania - oryginał lub kopia poświadczona,
 • Arkusz ocen, ostatnie świadectwo szkolne - oryginał lub kopia poświadczona,
 • Ubezpieczenie zdrowotne,
 • 3 zdjęcia legitymacyjne.