Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – przeznaczone są dla uczniów z dysfunkcjami
i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. Zajęcia ukierunkowane są na korygowanie występujących u dzieci zaburzeń, zwłaszcza zachowania, nadpobudliwości i
zahamowania niektórych zaburzeń emocjonalnych. Obejmujemy nimi dzieci i młodzież mającą problemy szkolne związane
z deficytami poznawczymi, nadpobudliwością, opóźnieniem szkolnym, zaniedbaniem dydaktycznym oraz agresywnością.

Zajęcia terapii pedagogicznej – przeznaczone są dla uczniów klas IV–VIII, u których stwierdzono zaburzenia lub specyficzne trudności w uczeniu się, czyli dysleksję rozwojową ujawniającą się w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii. Celem terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i
umiejętnościach uczniów oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Zajęcia logopedyczne – przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę.

    1. Socjoterapia

Zajęcia socjoterapii lub grupa socjoterapeutyczna to forma zajęć skierowana do konkretnej grupy wychowanków borykających się z podobnymi trudnościami. Uczestnicy mają możliwość przepracowania własnych problemów, nauczenia się nowych sposobów zachowania i myślenia, zmiany dotychczasowych postaw.

Zajęcia socjoterapii będą wpisane w obowiązkowy plan lekcji, a także będą skonstruowane grupy według potrzeb
po zajęciach lekcyjnych.

    2. Zajęcia socjoterapeutyczno-filmowe

Wieczory Filmowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii będą ciekawą propozycją dla wychowanków. Będą stanowiły szansę spotkania nie tylko miłośników filmów, ale dla każdego, kto z filmem miał do tej pory niewiele do czynienia. Zajęcia mają
za zadanie pogłębić wiedzę dotyczącą sztuki filmowej i przyczynić się do jej popularyzacji. Spotkania będą okazją
do nawiązania nowych znajomości w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Wspólne omawianie filmów i dyskusja sprzyja pogłębianiu więzi między młodymi ludźmi. Uczestnicy zajęć nauczą się krytycznego odbioru filmów, ich analizy i interpretacji. Każde spotkanie otwiera przestrzeń do wyrażenia własnych emocji. Wymiana opinii to ważny element spotkań, gdyż odbywać się będzie z poszanowaniem odrębności przekonań. Projekcja filmu poprzedzona krótkim wstępem, który przygotowuje młodzież do uważnego odbioru filmu i ułatwia późniejszą dyskusję.

Coś, co się stanie rytuałem tego cyklu to kino letnie pod gołym niebem.

    3. Biblioterapia

Zajęcia biblioterapeutyczne, prowadzone będą w małych zespołach lub indywidualnie. Wykorzystamy tu najczęściej metody pracy literaturoznawczej, pracy z książką, dramy oraz pedagogiki zabawy. Najczęściej jednak będziemy posługiwali się relaksacyjną bajką terapeutyczną, która posługuje się wizualizacją (obrazowaniem wewnętrznym) w celu wywołania odprężenia i uspokojenia. Akcja tego typu bajki toczy się w miejscu dobrze znanym dziecku. Ma wyraźny schemat: bohater opowiada, obserwuje i doświadcza wszystkimi zmysłami miejsca, w którym przebywa. Bajka jest krótka – trwa 3-7 minut. Sugestie osoby prowadzącej zawierają trzy struktury: słuchową, wzrokową i czuciową.

    4. Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji (ART)® jest wielostronną, naukowo uzasadnioną interwencją poznawczo-behawioralną, skierowaną na zmianę zachowań agresywnych. Pierwotnie ART został zaprojektowany dla resocjalizacji trudnej młodzieży. Obecnie, w różnych odmianach, często pod innymi nazwami, prowadzony jest zarówno w resocjalizacji, jaki i jako trening rozwoju osobistego z dziećmi od 4 roku życia, młodzieżą i dorosłymi. W praktyce, jako „treningi zastępowania agresji” („TZA”) prowadzone bywają rozmaite działania, czasami niepożądane i szkodzące uczestnikom. Dlatego, dla odróżnienia,
oraz zapewnienia integralności i jakości oddziaływań, oryginalny, autoryzowany program chroniony jest znakiem towarowym. Trening Zastępowania Agresji ART® jest odmianą amerykańskiego programu Aggression Replacement Training® – ART®, dostosowanego kulturowo do warunków polskich, z wykorzystaniem wskazówek twórców ART, Arnolda Goldsteina i Barrego Glicka. Skuteczność tego treningu przekracza 80%. Znaczy to, że po 30 godzinach treningu, nasilenie zachowań agresywnych u trenujących zmniejsza się średnio o ponad 80% i że u większości z nich zachowania agresywne zostają zastąpione zachowaniami odważnymi.

    5. Terapia indywidualna

W każdym wieku rozwojowym, dzieci narażone są na wiele zaburzeń i trudności ze względu na szybko zmieniające się otoczenie, tempo życia, przykre doświadczenia w placówkach edukacyjnych, środowisku w którym przebywają, media. Terapia indywidualna skoncentrowana jest na pomocy w: problemach emocjonalnych; problemach w życiu społecznym
z rówieśnikami i z dorosłymi; problemach szkolnych; problemach w komunikacji z rodziną; podnoszeniu motywacji dziecka/nastolatka do działania; podniesieniu samooceny.