Pomagamy rozwinąć skrzydła

Cykl pomagamy rozwinąć skrzydła

Wspomaganie rozwoju…. W trosce o naszych uczniów podejmiemy działania sprzyjające realizowaniu potencjalnych możliwości każdego z nich.
Stworzymy takie sytuacje, dzięki którym uczeń będzie miał możliwość poznania siebie oraz będzie mógł nabyć umiejętności, które pomogą mu w realizacji postawionych sobie celów.
Zależy nam na kształtowaniu w uczniach podstawowych umiejętności i kompetencji (osobistych, szkolnych, interpersonalnych) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Będziemy chcieli, by uczniowie traktowali z szacunkiem samych siebie, innych ludzi, a także pokazania konstruktywnych umiejętności rozwiązywania konfliktów.
W naszej pracy każdego będziemy traktować indywidualnie, różnicując metody nauczania w taki sposób, aby każdy z uczniów mógł dokonywać postępów na miarę swoich możliwości. Zależy nam na stworzeniu warunków do rozwoju talentu oraz rozbudzania zainteresowań. Pragniemy pomóc naszym uczniom w wyrównywaniu braków edukacyjnych, oferując też pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Naszym celem będzie troska nie tylko o ucznia, ale też i jego rodzinę w sytuacji, gdy środowisko rodzinne nie zapewnia dziecku dostatecznego wsparcia emocjonalnego i intelektualnego.

 

    1. Konsultacje logopedyczne

W Specjalnej Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie prowadzone będą konsultacje logopedyczne dla uczniów, u których występują trudności w komunikowaniu się z otoczeniem spowodowane zaburzeniami artykulacyjnymi, niepłynnością mówienia lub opóźnieniem rozwoju mowy. Konsultacje logopedyczne prowadzone będą do czasu podjęcia specjalistycznej terapii logopedycznej.

 

    2. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne przeznaczone są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Trudności te mogą przejawiać się w formie dysleksji (trudności w czytaniu i pisaniu), dysortografii (trudność z opanowaniem poprawnej pisowni), dysgrafii (trudność z opanowaniem czytelnego pisma) czy dyskalkulii (trudności w nauce matematyki). Celem tych zajęć będzie umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego. Zajęcia te będą dawały możliwość wyrównania braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną niepowodzeń szkolnych, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. dziecka.

 

 

    3. Jogging mózgu

Zajęcia przeznaczone dla uczniów naszej szkoły. Priorytetem będzie tu rozwijanie i wzbogacanie słownictwa, ćwiczenie pamięci, koncentracji a także zainteresowanie językiem polskim, poezją, baśniami. Dzieci dowiedzą się, jak istotna jest znajomość związków frazeologicznych, którymi wielu ludzi posługuje się na co dzień, jakie znaczenie mają wybrane związki wyrazowe i w jakich sytuacjach najlepiej ich użyć. Uczniowie poznają różne baśnie, grają w kalambury, ćwiczą pamięć zapamiętując wierszyki, wymyślają rymy, a nawet samodzielnie tworzą krótkie rymowanki. Zajęcia będą miały charakter zabawy, która ułatwia dziecku poznanie rzeczywistości. Na zajęciach postaramy się dowartościować uczniów, rozbudzić wiarę w ich własne możliwości, podnieść samoocenę, a także stworzyć bodźce do dalszej nauki języka polskiego.

Uczniowie poznają odpowiednie do nich metody i techniki uczenia się. Będą tworzyli własne gry edukacyjne, dzięki którym w łatwy i przyjemny sposób przyswoją wiedzę.