O naszej placówce

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  w Stargardzie

to nowo powstała, innowacyjna, koedukacyjna, niepubliczna placówka z grupami dziennego i całodobowego pobytu w województwie zachodniopomorskim, w skład której wchodzi internat oraz Szkoła Podstawowa ( klasy IV – VIII).

Organem prowadzącym MOS jest Stargardzkie Stowarzyszenie JEDNAK MOŻNA

Dla kogo?

Koedukacyjny MOS przeznaczony jest dla wychowanków szkoły podstawowej (klasy IV-VIII), nadwrażliwych, nadpobudliwych, a także wycofanych i zahamowanych. Dla młodzieży obciążonej różnymi przejawami fobii szkolnej, funkcjonującej wadliwie w zadaniach i relacjach społecznych. Dla tych, którzy z powodu przejawiających się trudności w uczeniu się, zaburzeń zachowania, narażeni są na zagrożenie demoralizacją lub niedostosowaniem społecznym i wymagają specjalnej organizacji nauki, zindywidualizowanych metod pracy,a przede wszystkim socjoterapii.

Misją MOS jest edukacja na rzecz komplementarnego wspierania rozwoju młodzieży, we współczesnych, trudnych czasach, a jej realizacja pozwoli na korzystanie ze zintegrowanej pomocy edukacyjnej, pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej   w jednym miejscu.

Cele Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Stargardzie:

 • Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny, w celu przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu wychowanków.
 • Przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.
 • Przygotowanie uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 • Opieka nad uczniami pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Co Nas wyróżnia?

Bogaty wachlarz zajęć rozwijających mocne strony dziecka, po których wychowanek/uczeń staje się pewny siebie, wykazuje chęć występowania na forum i uczestniczenia w życiu grupy.

Zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów w odpowiednio do tego przystosowanych salach.

 Należą do nich:

 • robotyka
 • zajęcia cyrkowe
 • zapasy
 • kosz
 • rebusomania
 • zakręceni na gry planszowe
 • zajęcia kulinarne
 • koło redakcyjne
 • kreatywny informatyk

W szkole zajęcia edukacyjne prowadzone będą w klasach 16 – osobowych, zgodnie z zasadami neurodydaktyki, czyli kreatywnego przekraczania granic, przełamania schematów myślenia, działania  i kształcenia aktywizującego, wyzwalającego samodzielność i inicjatywę u uczniów, czyli tzw. edukacja z wyobraźnią. Neurodydaktyka   jest to nauczanie przyjazne mózgowi, w którym to on jest miejscem pracy. Bazuje ona na ciekawości poznawczej zainteresowanych, wykorzystując  silne  strony mózgu, łącząc wiedzę z emocjami, pozwalając na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań. Poprzez przykładowe ćwiczenia możemy świadomie zaprojektować strukturę mózgu, pobudzić aktywność sieci neuronalnej, a tym samym zainicjować proces uczenia się. Należy również pamiętać, że w nauczaniu przyjaznym mózgowi błędy traktowane są jako immanentny, naturalny i oczywisty element procesu uczenia się.

Neurodydaktyka zakłada, że nie można uczyć się nie popełniając błędów, potrafi twórczo te błędy wykorzystać. Uczeń wie, że ma prawo je popełniać, więc nie boi się wybierać trudnych, obarczonych ryzykiem rozwiązań.

W Ośrodku organizowane będą liczne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 socjoterapia, arteterapia, Trening Zastępowania Agresji TZA ART, muzykoterapia, ergoterapia, ludoterapia, terapia pedagogiczna, a także działalność wolontarystyczna.  

Nasza siła

Kadra Ośrodka i Szkoły Podstawowej to ludzie kreatywni, twórczy, wciąż poszukujący nowych metod oraz technik w pracy z młodzieżą ,,na zakręcie". Ich zaangażowanie, pasja stwarzają wychowankom/uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz dają szansę na eliminowanie negatywnych zachowań, a tym samym pokazują jak aktywnie i kreatywnie spędzać czas wolny.

Reasumując największym wrogiem dla młodego człowieka jest nuda!

Zapewniamy, że w naszym ośrodku NIE MA CZASU NA NUDĘ